ค่าใช้จ่ายในการจ้าง จะพิจารณาลักษณะงาน ข้อมูลที่ท่านให้ก่อนทำการสืบ และข้อมูลที่ท่านต้องการให้สืบ พื้นที่ในการทำงาน รวมถึงเงื่อนไข หรือจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง

งานสืบสวนบุคคลทั่วไป

1. พฤติกรรมชู้สาว การเบี่ยงเบน
2. พฤติกรรมแปลก ๆ ซึ่งไม่เคยปฏิบัติมาก่อน เพื่อหาข้อสรุปแห่งพฤติกรรม
3. การกระทำทุจริตต่อหน้าที่การงาน หน่วยงาน
3.1. พนักงานในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน หาผลประโยชน์อันมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกกรณี
3.2 พนักงานในหน่วยงานของเอกชนหาผลประโยชน์อันมิชอบซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับความ เสียหายด้านชื่อเสียง ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ เช่น การโกง ขโมยทรัพย์สิน หรือข้อมูลความลับของหน่วยงานโดยการนำข้อมูลไปให้คู่แข่งทางธุรกิจ หรือกระทำการแอบอ้าง
4. พฤติกรรมของบุคคลที่กระทำความผิดที่เกี่ยวกับร่างกาย หรือชีวิต ทรัพย์สิน และเกียรติยศชื่อเสียงของบุคคลอื่น ทั้งกรณีมีหมายจับ หรือหาข้อมูลการกระทำความผิดกรณียังไม่มีหมายจับ (ผู้ต้องสงสัย) เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินคดีความ

5. คนหาย เช่น ถูกล่อลวง หายไปโดยไม่รู้สาเหตุ

งานแยกมือที่สามออกจากครอบครัว (กรณีมีพฤติกรรมชู้สาว) เพื่อเป็นการแก้ไขพฤติกรรมของคนในครอบครัว และทำให้ครอบครัวของท่านกลับมามีความสุขเหมือนเช่นเดิม (กรณีนี้การแก้ไขจะขึ้นอยู่กับการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล)

 

งานสืบสวนข้อมูลส่วนบุคคล งานสืบธุรกิจ งานสืบทรัพย์สิน

1. ข้อมูลทางธุรกิจ ความลับของคู่แข่งทางการค้า เครดิตสินเชื่อ และการเงิน
2. ข้อมูลส่วนตัวของบุคคล และข้อมูลของราชการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ ทุกเรื่อง
3. ข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อหาข้อมูลการครอบครองทรัพย์สิน การจำหน่าย จ่าย โอน
4. ข้อมูลจากเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์

 

งานรักษาความปลอดภัยบุคคล (Bodyguard)

ระวังป้องกันภยันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับท่านในทุกรูปแบบจากผู้ไม่ หวังดีที่เกิดจากความขัดแย้งทางธุรกิจ ครอบครัว หรือความขัดแย้งในเรื่องอื่น ๆ โดยผู้มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพซึ่งมีความรอบรู้และไหวพริบในการวางแผน สังเกตุการณ์ และแก้ไขปัญหาซึ่งหน้าที่เกิดขึ้นกับท่าน อีกทั้งยังชำนาญการต่อสู้ทุกรูปแบบ เพื่อให้ท่านคลายปัญหาความวิตกกังวล และสามารถกระทำกิจธุระและกิจส่วนตัวได้ตามปกติ

1. ดูแลรักษาความปลอดภัยตามช่วงระยะเวลา
2. ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา

รับฝึกสอนการใช้อาวุธปืน มีด และสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบข้างให้เป็นอาวุธการป้องกันในนาทีฉุกเฉิน

 

งานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน

ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน การตรวจยึดทรัพย์เช่าซื้อที่ผู้เช่าซื้อผิดสัญญา


งานรับปรึกษาข้อกฏหมาย และปัญหาครอบครัวทุกเรื่อง

บริการ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายทั้งแพ่ง อาญา และการทำเรื่องร้องเรียนในหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานแก่ผู้ใช้บริการงานสืบทั้ง ที่เป็นผู้ฟ้องร้อง หรือเป็นผู้ถูกฟ้องร้อง โดยท่านสามารถปรึกษาปัญหาได้ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานสืบ หรือปัญหาในเรื่องอื่น ๆ เช่น ปัญหาชีวิต หรือปัญหาครอบครัว เพื่อหาแนวทางแก้ไข